بسم الله الرحمن الرحیم

مقالات

فکری عقیدتی

پیشرفت یا عقب ماندگی ما

یک عشقِ فرنگی مهمان بزرگان بود. چون به طعام نشستند، گفت: «اهل فرنگ بدان سمت پیش رفته‌اند که فست فود تناول کنند و صد حیف که ما همچنان آبگوشت بزباش خوریم و عقب مانده‌ایم.

ادامه »